Boeken

Boeken

In deze rubriek geven we een overzicht van recente vakliteratuur voor hulpverleners in de rouwzorg.

We maakten een selectie van Nederlandstalige en Engelstalige rouwliteratuur.

 

Nederlandstalige vakliteratuur over verlies en rouw

 

Ruimte voor verlies en rouw in therapie

Claes, G., Maes, J., Modderman, H. (Acco, 2018)

Samenvatting: De dood van een dierbare, partners die scheiden, problemen met je fysieke gezondheid of mentale veerkracht, ontslagen worden… Rouw en verlies zijn eigen aan het leven. Vaak worden mensen na een verlies overstelpt met clichés over hoe ze dat verlies moeten ‘verwerken’. Die verwerkingsmythe legt een grote druk op hen. Ze hebben het gevoel dat ze niet rouwen volgens de gangbare normen. Dat ze het verlies niet in de vooropgestelde tijd verwerkt, losgelaten of aanvaard krijgen. Ook de hulpverlening is soms nog te veel gericht op loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

Dit boek laat een nieuwe benadering zien, gebaseerd op de nieuwste inzichten over rouw en verlies. Er wordt ruimte gemaakt voor rouw en verlies door het verlies een volwaardige plaats te geven in de nieuwe identiteit of het levensverhaal van de rouwende.

In dit boek delen ervaren therapeuten praktijkgerichte technieken en interventies voor de rouw- en verliestherapie. Die kunnen ook waardevol zijn om tijdens een therapie met een andere aanmeldingsklacht ruimte te maken voor de impact van rouw en verlies op die klacht.

Ze laten zich daarbij inspireren door recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het werkveld van rouw en verlies. Ze vertrekken vanuit narratieve, creatieve, cognitief-gedragsmatige, lichaamsgerichte, experiëntiële, gestalt-, contextuele, systemische en integratieve (interactionele vormgeving) benaderingen en vertalen die naar de rouwcontext, ook van specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking.

Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie is een must have voor elke therapeut en rouwconsulent, die hiermee zijn repertorium van vaardigheden en methodieken kan uitbreiden om de rouwende beter te kunnen bijstaan.

Dit boek is de eerste in de reeks Ruimte maken in therapie.

 

Stille baby’s; Rouwverwerking bij doodgeboorte & zwangerschapsafbreking

Geerinck – Vercammen, C. (de Arbeiderspers, 2018)

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt voor of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. Christine Geerinck-Vercammen biedt in Stille baby’s hulp bij dit rouwproces. Ze gaat in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt vooral de psychosociale verwerking van het slechte nieuws, de bevalling en het afscheidnemen. Bovendien gaat ze in op de vraag hoe het daarna op korte en lange termijn met de ouders gaat, ook in verband met een volgende zwangerschap.

Met dagboekfragmenten en brieven van ouders.

 

Het DNA van rouw: eigentijdse handleiding voor het omgaan met rouw en rouwenden

Verthriest,G. & Maes, J. (Witsand, 2017)

Lees hier een uitreksel uit het boek

Samenvatting: Honderd jaar geleden schreef Sigmund Freud zijn Trauer und Melancholie, de eerste baanbrekende systematische studie over rouw. Zijn denken heeft de visie op rouw in onze cultuur sterk beïnvloed. Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond echter een nieuw rouwparadigma, waardoor het standaardmodel van de ‘rouwverwerking’ onder vuur kwam te liggen.
De eigentijdse kijk op wat het is om mens te zijn en nieuwe inzichten op het vlak van hechting en rouw, veerkracht en coping, emotieregulering en betekenisgeving, leidden tot de constructie van nieuwe rouwmodellen.
De auteurs van dit boek, actief in de rouwhulpverlening, willen hun steentje bijdragen en ontwikkelden een driedimensionaal model, dat treffend geïllustreerd wordt door het beeld en de voorstelling van het menselijke DNA. In de eerste plaats willen ze een model aanreiken aan hulpverleners, opleiders, geestelijke raadgevers, coaches en al wie met rouwzorg begaan is, zodat zij wat meer houvast en grond hebben in het begeleiden van rouwenden met soms ingrijpende, ontwrichtende en complexe verlieservaringen. Het boek is ook een pleidooi om met meer mildheid en begrip open te staan voor de unieke manier waarop wij allen proberen betekenis te geven aan verlies als een universeel menselijke ervaring.

 

Verlieskunde: methodisch kompas voor de beroepspraktijk

De Mönnink,H.  (Bohn Stafleu Van Loghum, 2017)

Verlies is geen probleem of ziekte, maar een transitieproces waar steun bij nodig is. Of het nu gaat om afscheid nemen van een overledene, van je eigen gezondheid, van een lichaamsdeel, van je land van herkomst of van je toekomstperspectief: voor mensen die met verlies te maken krijgen, is zorgvuldige support onmisbaar. Professionals bieden support als die steun onvoldoende geboden kan worden door de eigen omgeving.

Voor de professionele verliesbegeleider zijn er veel vragen om rekening mee te houden: Welke behoeften hebben mensen die verlies ondervinden? Welke breinfuncties reguleren de rouwbehoeften en daarmee het rouwgedrag? Welke verliesbegeleidingsmethoden zijn er en hoe word je daarin competent? Hoe stimuleer je de informele support vanuit de directe omgeving? Hoe kun je rouwenden effectief opvangen in de eerstelijnszorg, op scholen, in bedrijven, in zorginstellingen? Verlieskunde geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

Nieuw in deze geheel herziene druk is dat drie soorten behoeften van rouwenden (survivalbehoeften, affectieve en reflectieve behoeften) het uitgangspunt zijn, zowel voor de beschrijving van de individuele verliesbegeleiding, voor de support vanuit het sociale netwerk als voor de verliesbegeleidingsmethoden. Het behoeftegerichte transitiemodel, gebaseerd op neuro- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, is de rode draad. De cliënt en diens behoeften staan steeds centraal, en niet de ‘toevallige methode’ van de begeleider.

Verlieskunde is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, sociaalpedagogische hulpverleners, arbeidsdeskundigen, coaches en counselors, reddingswerkers, pastoraal werkers, onderwijsgevenden, rechters, managers, journalisten en studenten in opleiding voor deze beroepen.

 

Professioneel begeleiden van een verlies

Van Wielink, J., Wilhelm, L. & van Geelen-Merks, D. ( Boom, 2017)

Samenvatting: Ieder mens lijdt tijdens zijn leven verlies en we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd: verlies door scheiden, overlijden, dementie, ontslag, ongewenste kinderloosheid… Maar ook verlies van (t)huis, van land, van idealen. Sociaal werkers krijgen veelvuldig te maken met cliënten die een verlies hebben geleden. Dit boek helpt studenten om deze mensen te begeleiden bij hun zoektocht naar een passend antwoord op verlies, zodat er ruimte komt voor rouw en betekenisgeving.

In Professioneel begeleiden bij verlies komen theorie, reflectie en praktijk bij elkaar. In elk hoofdstuk staat een andere casus centraal. Elk thema wordt theoretisch onderbouwd: wetenschappelijk en toch toegankelijk. Daarnaast staan in elk hoofdstuk uitgeschreven dialogen, reflectievragen voor persoonlijke ontwikkeling en oefeningen voor in de praktijk. Op de website bij dit boek, www.professioneelbegeleidenbijverlies.nl is extra materiaal beschikbaar: filmfragmenten, aanvullende artikelen, presentaties en kaarten met modellen die studenten kunnen gebruiken bij het begeleiden.

 

Helpen bij verlies en verdriet: een gids voor het gezin en de hulpverlener

Keirse, M. (Lannoo, 2017)

Samenvatting: Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet.Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

Rouw bij kinderen en jongeren: over het begeleiden van verliesverwerking

Marieke Spuij (Nieuwezijds, 2017)

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor kinderen. Kan een kind het intense verdriet van een verlies wel aan en blijft het niet voor altijd in negatieve zin getekend?

Gelukkig blijken de meeste kinderen met de juiste steun uit hun omgeving het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Dit betekent niet dat verliesverwerking een eenvoudige opgave is, zeker niet omdat ouders zelf meestal ook in de rouw zijn. Dit onmisbare boek biedt handreikingen om kinderen te steunen bij het rouwproces.

*Hoe communiceer je over verlies met een kind?

*Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces?

*Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies?

*Wanneer schakel je professionele hulp in?

 

Spiritualiteit in palliatieve zorg: een reis tussen hoofd en hart

Verstaen A. (Witsand, 2017)

De zorg aan het levenseinde haalt in Vlaanderen en Nederland globaal een hoog niveau. Ze is goed georganiseerd en er zijn veel gedreven hulpverleners. Er zijn echter ook nog belangrijke werkpunten. Zo voelen patiënten en familieleden zich nog te vaak niet gehoord in noden die te maken hebben met de grote levens- en zinvragen. Wat is de zin van mijn leven (geweest)? Waar ben ik trots op? Waar heb ik spijt van? Is er nog iets na dit leven of houdt alles op als we sterven? Wat deze existentiële en spirituele dimensie van palliatieve zorg betreft , is er nog een weg te gaan.

In dit boek beschrijft Alexander Verstaen hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en Hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Hij heeft aandacht voor tal van vragen waar zieken en hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg, en iedereen die nadenkt over het levenseinde, mee worden geconfronteerd. HOOFD-stukken worden afgewisseld met het diep eerlijke relaas van het ziekte- en stervensproces van zijn eigen vader (het ‘pad van het HART’), een doorleefd verhaal dat de theorie verder illustreert en verdiept.

 

Rouwen na het verlies van je baby: blijvend verlangen naar je kind van de toekomst

Beckers-Mansell, K. (In de wolken, 2017)

Samenvatting: De dood van een baby wordt in onze samenleving als schokkend ervaren maar slechts met kortdurend verdriet als gevolg, omdat ouders hun kindje niet of amper zouden kennen. Maar als ouder verlies je ook een deel van jezelf en de toekomst van je baby. Er is een blijvend verlangen naar hoe het zou zijn geweest. Het gemis is levenslang en heeft grote impact op het leven van de ouders en eventuele broers en zussen. De bejegening door professionals en de naaste omgeving van de ouders is bij het omgaan met het verlies van cruciaal belang. De missie van dit boek is om bij te dragen aan de erkenning van het betekenisvolle verlies van een baby. Zowel ouders, professionals als de omgeving zullen zich gesteund voelen na het lezen van Rouwen na het verlies van je baby.

 

Verlies in beeld: therapeutisch werken met poppetjestaal bij verlies

Fiedelaers-jaspers, R. (In de wolken, 2017)

Samenvatting: Voor ingrijpende verlieservaringen zijn vaak geen worden beschikbaar; elk verhaal dat hierover verteld kan worden schiet tekort. Bessel van der Kolk, traumadeskundige bij uitstek, zegt dan ook dat een traumatische ervaring preverbaal is en geen woorden kent.

De verbeelding echter kan helpen om gebeurtenissen en ervaringen te ontvouwen. ‘Poppetjestaal’ is een methodiek waarbij mensen met traumatische verlieservaringen deze ervaring weer aan kunnen kijken zonder het risico op hertraumatisering.

Het is een werkwijze die leeftijdsloos is, en gebruikt kan worden bij mensen die weinig talig zijn, maar ook bij mensen die juist zeer verbaal zijn en daardoor meer in hun hoofdkantoor huizen dan in hun lijf.

Het boek combineert theoretische achtergronden, methodieken en casuïstiek. Riet Fiddelaers-Jaspers neemt de lezer bij de hand mee in deze werkwijze waarbij foto’s de tekst duidelijk illustreren.

 

Herbergen van verlies: thuiskomen in het Land van Rouw

Fiddelaers-Jaspers,R. & Noten, S. (In de wolken, 2014)

Samenvatting: In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw.

Onmisbaar handboek voor de begeleider In dit handboek worden belangrijke thema’s rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad De auteurs delen niet alleen hun (persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen met de lezer.

 

Handboek voor rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie; tussen presentie en interventie

Maes, J. & Modderman, H. (red.) (Witsand, 2014)

Samenvatting: “Dit Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. Met zo’n vijftig auteurs uit Nederland en Vlaanderen en meer dan veertig hoofdstukken biedt het een schat aan informatie en inspiratie voor wie rouwenden helpt in de praktijk. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de actuele inzichten en uitdagingen op het vlak van rouw. In het tweede deel wordt het nieuwe, integratieve model van rouw vanuit diverse therapeutische perspectieven bekeken. In het derde deel wordt rouw uitgewerkt binnen specifieke thema’s, doelgroepen en interventies. Over de opzet van het Handboek: “”Vooral moeten wij, onderzoekers en hulpverleners, met groot respect luisteren naar de verhalen van de rouwenden zelf, want zij kunnen ons het best leren of en hoe ze geholpen willen worden in vaak complexe rouwprocessen die hun leven hypothekeren. Het is dan ook onze grootste bekommernis met dit handboek hulpverleners maar ook opvoeders, zorgverstrekkers, beleidsmensen warm te maken voor een betere opvang van rouwenden in een maatschappij die hen op dit vlak vaak in de kou laat staan.”

 

Engelstalige vakliteratuur over rouw en verlies

 

New models of bereavement theory and treatment: new mourning.

Hagman,G. (eds) (Routledge, 2016)

Honoring the centennial of Sigmund Freud’s seminal paper Mourning and Melancholia, New Models of Bereavement Theory and Treatment: New Mourning is a major contribution to our culture’s changing view of bereavement and mourning, identifying flaws in old models and offering a new, valid and effective approach.

George Hagman and his fellow contributors bring together key psychoanalytic texts from the past 20 years, exploring contemporary research, clinical practice and model building relating to the problems of bereavement, mourning and grief. They propose changes to the asocial, intra-psychic nature of the standard analytic model of mourning, changes compatible with contemporary psychoanalytic theory and practice. Arguing that the most important goal of mourning is often to preserve, rather than give up the relationship to the deceased, this book provides a more positive, hopeful model. Crucially, it emphasizes the importance of mourning together, rather than alone.

New Models of Bereavement Theory and Treatment: New Mourning will be the go-to resource for researchers, clinicians and interested lay people seeking a clear, accessible overview of contemporary mourning theory, useful in their daily lives and in clinical practice. It will appeal to psychoanalysts, psychotherapists, grief counsellors, as well teachers, undergraduates and advanced students studying in the field.

 

Attachment-informed Grief Therapy: the clinician’s guide to foundations and applications

Kosminsky,P. & Jordan, J.  (Routledge, 2016)

Attachment-Informed Grief Therapy bridges the fields of attachment studies and thanatology, uniting theory, research, and practice to enrich our understanding of how and why people grieve and how we can help the bereaved. In its pages, clinicians and students will gain a new understanding of the etiology of complicated grief and its treatment and will become better equipped to formulate accurate and specific case conceptualization and treatment plans. The authors also illustrate the ways in which the therapeutic relationship is a crucially important—though largely unrecognized—element in grief therapy, and offer guidelines for an attachment informed view of the therapeutic relationship that can serve as the foundation of all grief therapy.

 

Techniques of grief therapy: assessment and intervention.

Neimeyer, R. (ed.) (Routledge, 2016)

Techniques of Grief Therapy: Assessment and Intervention continues where the acclaimed Techniques of Grief Therapy: Creative Practices for Counseling the Bereaved left off, offering a whole new set of innovative approaches to grief therapy to address the needs of the bereaved. This new volume includes a variety of specific and practical therapeutic techniques, each conveyed in concrete detail and anchored in an illustrative case study. Techniques of Grief Therapy: Assessment and Intervention also features an entire new section on assessment of?various challenges in coping with loss, with inclusion of the actual scales and scoring keys to facilitate their use by practitioners and researchers. Providing both an orientation to bereavement work and an indispensable toolkit for counseling survivors of losses of many kinds, this book belongs on the shelf of both experienced clinicians and those just beginning to delve into the field of grief therapy.

 

Complicated grief: scientific foundations for health care professionals

Stroebe, M. & Schut, H. & van den Bout, J. (Routledge, 2012)

How can complicated grief be defined? How does it differ from normal patterns of grief and grieving? Who among the bereaved is particularly at risk? Can clinical intervention reduce complications? Complicated Grief provides a balanced, up-to-date, state-of-the-art account of the scientific foundations surrounding the topic of complicated grief. In this book, Margaret Stroebe,Henk Schut and Jan van den Bout address the basic questions about the concept, manifestations and phenomena associated with complicated grief. They bring together researchers from different disciplines, providing a broad range of cultural and societal perspectives, to enable the reader to access the scientific knowledge base regarding complicated grief, on both theoretical and empirical levels. The book is divided into four main sections: * An exploration of the nature of complicated grief * Diagnostic categorizations * Contemporary research on complicated grief * Treament of complicated grief Illuminating the foundations and new innovations in research, Complicated Grief will be essential reading for professionals working with bereavement such as clinical psychologists, health psychologists and psychiatrists, researchers, as well as graduate students of psychology and psychiatry.

 

Principles and Practice of grief counseling

Winokuer, H. & Harris, D. (Springer, 2012)

This core, introductory textbook for undergraduate and graduate-level courses is the first to combine the knowledge and skills of counseling psychology with current theory and research in grief and bereavement. The second edition has been updated to reflect important new research and changes in the field, including insights on complicated grief, resilience after adverse life experiences, and compassion-based approaches to death, loss, and grief. It discusses the implications of the DSM-5ís omission of the bereavement exclusion for the diagnosis of a major depressive disorder. A completely new chapter on the social context of loss addresses social messages, grieving rules, workplace policies, and the disenfranchisement of many aspects of normal, health grief. The text also touches upon some of the therapies that have been developed by major researchers in the field to address complicated grief. New case scenarios further enrich the second edition.

The text is grounded in the belief that grief counseling is distinct from other therapeutic issues because it is an adaptive response rather than a form of pathology. It describes the unique aspects of grief as a normal response to losses both death and non-death related, and views the goal of counseling bereaved individuals as one of facilitating the unfolding of the healthy and adaptive aspects of the process as it manifests itself within each client. The book introduces various theories of bereavement and examines different therapeutic modalities that can be used in the context of grief and loss. Specific counseling practices that facilitate successful interventions are discussed, particularly that of ”presence,” considered by the authors to be the primary therapeutic stance when working with bereaved individuals. The text also addresses grief counseling with special populations, ethical issues, and self-care concerns for counselors. Case studies, discussion and reflection questions, and suggested additional resources are included in each chapter.

 

Grief and bereavement in contemporary society: bridging research and practice.

Neimeyer,R., Harris, D., Winokuer, H., Thornton, G. (eds). (Taylor and Francis, 2011)

Grief and Bereavement in Contemporary Society is an authoritative guide to the study of and work with major themes in bereavement. Its chapters synthesize the best of research-based conceptualization and clinical wisdom across 30 of the most important topics in the field. The volume’s contributors come from around the world, and their work reflects a level of cultural awareness of the diversity and universality of bereavement and its challenges that has rarely been approximated by other volumes. This is a readable, engaging, and comprehensive book that will share the most important scientific and applied work on the contemporary scene with a broad international audience, and as such, it will be an essential addition to anyone with a serious interest in death, dying, and bereavement.

 

The truth about grief: the myth of its five stages and the new science of loss.

Konigsberg, R. (Somon and Schuster, 2011)

The five stages of grief are so deeply imbedded in our culture that no American can escape them. Every time we experience loss—a personal or national one—we hear them recited: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. The stages are invoked to explain everything from how we will recover from the death of a loved one to a sudden environmental catastrophe or to the trading away of a basketball star. But the stunning fact is that there is no validity to the stages that were proposed by psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross more than forty years ago.

In The Truth About Grief, Ruth Davis Konigsberg shows how the five stages were based on no science but nonetheless became national myth. She explains that current research paints a completely different picture of how we actually grieve. It turns out people are pretty well programmed to get over loss. Grieving should not be a strictly regimented process, she argues; nor is the best remedy for pain always to examine it or express it at great length. The strength of Konigsberg’s message is its liberating force: there is no manual to grieving; you can do it freestyle.

In the course of clarifying our picture of grief, Konigsberg tells its history, revealing how social and cultural forces have shaped our approach to loss from the Gettysburg Address through 9/11. She examines how the American version of grief has spread to the rest of the world and contrasts it with the interpretations of other cultures—like the Chinese, who focus more on their bond with the deceased than on the emotional impact of bereavement. Konigsberg also offers a close look at Kübler-Ross herself: who she borrowed from to come up with her theory, and how she went from being a pioneering psychiatrist to a New Age healer who sought the guidance of two spirits named Salem and Pedro and declared that death did not exist.

Deeply researched and provocative, The Truth About Grief draws on history, culture, and science to upend our country’s most entrenched beliefs about its most common experience.

 

Bereavement: studies of Grief in Adult life

Parkes, C.M. and Prigerson, H.  (Routledge, 2010)

The loss of a loved one is one of the most painful experiences that most of us will ever have to face in our lives. This book recognises that there is no single solution to the problems of bereavement but that an understanding of grief can help the bereaved to realise that they are not alone in their experience. This new edition has been revised and extended to take into account recent research findings on both sides of the Atlantic. Parkes and Prigerson include additional information about the different circumstances of bereavement including traumatic loss, disasters, and complicated grief, as well as providing details on how social, religious, and cultural influences determine how we grieve.Bereavement provides guidance on preparing for the loss of a loved one, and coping after they’ve gone. It also discusses how to identify the minority in whom bereavement may lead to impairment of physical and/or mental health and how to ensure they get the help they need. This classic text will continue to be of value to the bereaved themselves, as well as the professionals and friends who seek to help and understand them.

 

Bereavement narratives: continuing bonds in the twenty-first century.

Valent Bereavement is often treated as a psychological condition of the individual with both healthy and pathological forms. However, this empirically-grounded study argues that this is not always the best or only way to help the bereaved. In a radical departure, it emphasises normality and social and cultural diversity in grieving.

Exploring the significance of the dying person’s final moments for those who are left behind, this book sheds new light on the variety of ways in which bereaved people maintain their relationship with dead loved ones and how the dead retain a significant social presence in the lives of the living. It draws practical conclusions for professionals in relation to the complex and social nature of grief and the value placed on the right to grieve in one’s own way – supporting and encouraging the bereaved person to articulate their own experience and find their own methods of coping.

Based on new empirical research, Bereavement Narratives is an innovative and invaluable read for all students and researchers of death, dying and bereavement.ine, C.  (Routledge, 2008)

 

Love and loss: the roots of grief and its complications.

Parkes, C.M. (Routledge, 2006)

Loving and grieving are two sides of the same coin: we cannot have one without risking the other. Only by understanding the nature and pattern of loving can we begin to understand the problems of grieving. Conversely, the loss of a loved person can teach us much about the nature of love.

Love and Loss, the result of a lifetime’s work, has important implications for the study of attachment and bereavement. In this volume, Colin Murray Parkes reports his innovative research that enables us to bring together knowledge of childhood attachments and problems of bereavement, resulting in a new way of thinking about love, bereavement and other losses. Areas covered include:

patterns of attachment and grief

loss of a parent, child or spouse in adult life

social isolation and support.

The book concludes by looking at disorders of attachment and considering bereavement in terms of its implications on love, loss, and change in a wider context.

 

Illuminating the structure and focus of thinking about love and loss, this book sheds light on a wide range of psychological issues. It will be essential reading for professionals working with bereavement, as well as graduate students of psychology, psychiatry, and sociology.

 

Handbook of bereavement research: consequences, coping and care

Stroebe,M., Hansson, R., Stroebe, W., Schut, H.  (APA, 2001)

Research continues to challenge assumptions about the fundamental nature and course of grief: its roots in biology, emotions, and social interactions. This work examines contemporary approaches to bereavement, examining both normal adaptation and complicated manifestations of grief.

 

In deze rubriek volgen we recente internationale publicaties of vakliteratuur geschikt voor hulpverleners in de rouwzorg.

Ontbreekt er een boek? Laat het ons weten op [email protected]

X