Visie

Verweven, verbinden, geen eindpunt

Velen van ons zijn nog steeds doordrongen van de ideeën over rouwfasen en rouwtaken die erop neerkomen dat rouwenden zo vlug mogelijk de realiteit van de dood moeten accepteren, de noodzakelijke emoties doorleven, zodat men kan afscheid nemen en loslaten en de draad van het leven weer opnemen.

Vaak worden mensen in situaties van rouw en verdriet overstelpt met allerlei clichés en goedbedoelde boodschappen over het verwerken van verlies. Ook hulpverleners zijn hiervan vaak doordrongen.

De hele rouwhulp is erop gericht om rouwenden te helpen om er bovenop te komen, verdriet te verwerken, afscheid te nemen en los te laten, om er een punt achter te zetten of een streep onder te trekken, om het een plaats te geven, te accepteren en de draad weer op te nemen. En dat allemaal liefst in zo kort mogelijke tijd!

In vroegere rouwmodellen wordt rouw vaak herleid tot een geheel van pijnlijke (lichamelijke, psychische, geestelijke) klachten of reacties die moeten worden aangepakt en gereduceerd of opgelost. Dit model sluit nauw aan bij een medisch model van ‘herstel’ waar iedereen bijna op een uniforme manier doorheen moet. Dit model wordt wetenschappelijk niet onderbouwd, integendeel, rouwhulp gebaseerd op dit model kan zelfs schadelijk zijn!

We pleiten voor het invoeren van een ander rouwmodel en een nieuwe rouwcultuur. Dit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de dagelijkse praktijk van de rouwhulp.

 

Verweven

Het nieuwe rouwparadigma biedt een ‘integratieve’ benadering waarin verlies niet langer moet worden verwerkt en de daarbij horende klachten opgelost, maar eerder eigen gemaakt of op een betekenisvolle wijze  verweven in de eigen identiteit. Dit wordt wetenschappelijk onderbouwd en in de klinische praktijk bevestigd. Basispijlers van het nieuwe rouwmodel zijn: veerkracht, emotieregulering, hechting, betekenisgeving. Een andere visie op rouw uit zich ook in een andere kijk op rouwhulp en de effectiviteit ervan.

 

Verbinden

Rouwen kan je ook omschrijven als de zoektocht naar een andere vorm van liefde of verbinding. Hechting en rouw zijn kop en munt van het muntstuk dat ‘leven’ heet. Hechting en rouw zit in ons DNA. Rouw is het antwoord dat we geven op het verlies van iemand (of iets) waarmee een betekenisvolle relatie bestààt. Het is een permanent proces van ons aanpassen aan een intern en extern verander(en)de realiteit waardoor verlieservaringen op een betekenisvolle manier kunnen worden geïntegreerd in het eigen en gedeelde levensverhaal.

 

Geen eindpunt

Dit is een levenslang proces dat geen eindpunt kent.

Vanuit onze overtuiging dat verlies tot het leven hoort en dat rouw bij alle verlieservaringen (ook niet doodgerelateerd) ingrijpend en ontwrichtend kan zijn, willen we de krachten bundelen om de nieuwe visies op rouw door te geven binnen onderwijs, vorming en opleidingsprogramma’s voor hulpverleners. Hiermee beogen we àlle hulpverleners te bereiken, want allemaal krijgen we hoe dan ook in eender welke werkcontext met verlies en rouw te maken.

We hebben daarom geopteerd om een referentiepunt, waarin expertise rond het nieuwe rouwparadigma wordt gebundeld en via vormingsprogramma’s, lezingen, studiedagen, boeken, artikels doorgegeven en verspreid in het rouwlandschap.

 

 

X