Vormingen

Vormingen

We hebben een groot vormingsaanbod waarbij we verschillende aspecten van rouw en verlies vanuit het integratieve model belichten. Dit kan in de vorm van lezingen, workshops, studiedagen en meerdaagse opleidingen.

Voor hulpverleners ‘Tot nooit meer voor altijd’

Voor artsen ‘Het DNA van rouw’.

 

Vorming ‘Tot nooit meer, voor altijd’

In dit vormingsprogramma gaan we in op de verschillende visies op rouw, waarbij de oude rouwmythes uitgedaagd worden en de onderbouwde visies besproken.

Dit vormingsprogramma werd ontwikkeld vanuit het Referentiepunt Rouw en Verlies en is bedoeld voor hulpverleners die in hun werkcontext met verlies en rouw worden geconfronteerd.

Hierbij zien we verlies niet enkel bij overlijden, maar ook rouw bij levend verlies is van toepassing (denk aan verlies van fysieke of psychische gezondheid, verlies van werk, verlies van identiteit, verlies door scheiding etc).

Het programma is opgebouwd vanuit een hedendaagse visie op rouw en gebaseerd op de bouwstenen van een nieuw rouwmodel:

 • hechting
 • emotieregulering
 • betekenisgeving
 • identiteit(sreconstructie),
 • blijvende verbinding
 • integratie

Rouw wordt niet herleid tot het verwerken van pijnlijke emoties maar heeft tot doel verlieservaringen te integreren in onze identiteit of ons levensverhaal. Rouw is nooit af en kent geen eindpunt! Het is een dynamisch en interactief proces dat zich ontvouwt en ontwikkelt doorheen het leven.

Het onderwerp van de vorming ‘Tot nooit meer, voor altijd’ verwijst naar het spanningsveld tussen het loslaten van de oude wereld en het zoeken naar andere vormen van verbinding en het opnieuw uitvinden van de wereld. Voor altijd missen en voor altijd verbonden zijn.

In deze vorming leert de hulpverlener ook vanuit dit kader werken in de dagelijkse praktijk van de rouwzorg. Naast het leren present zijn bij ingrijpende verlieservaringen worden ook technieken en tools aangereikt om op adequate wijze te interveniëren waar een rouwproces stagneert of blokkeert en soms uitmondt in complexe rouw.

Deze vorming kan naar specifieke contexten of thema’s vertaald worden, zoals rouw bij echtscheiding, zelfdoding, ouder worden, trauma, kinderen, levend verlies, stil verdriet, verlaat verdriet, …

Voor wie is deze vorming?

Voor groepen of organisaties waar de medewerkers of vrijwilligers met rouw en verlies in aanraking komen.

Voorbeelden: CAW, CGG, huisartsenkringen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, rusthuizen, mobiele behandelteams, scholen, zelfhulpgroepen, …

We passen onze vorming aan de noden van de deelnemers aan. Groepen deelnemers kunnen zijn:

 • Huisartsen en andere artsen
 • Psychologen, psychotherapeuten, sociaal assistenten, pastoraal werkers …
 • Vrijwilligers bij zelfhulpgroepen, ziekenhuizen, …
 • (thuis)verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, …
 • Begrafenisondernemers
 • Onderwijzers, medewerkers van het CLB

Richtprijs

Een dagdeel van 3 uur kost €375. Voor een andere formule, contacteer ons via [email protected]

Hoe vraag je een vorming aan?

Een vorming aanvragen kan door een mail te sturen naar [email protected]

 

 

Vorming voor artsen: ‘Het DNA van rouw’

We bieden een specifiek aanbod voor LOK- of HAKgroepen van artsen.

Elke huisarts wordt in zijn of haar praktijk geconfronteerd met verlies en rouw. Mensen hebben iemand dierbaar verloren, soms op ingrijpende wijze, en ontwikkelen allerlei klachten en symptomen.

Dat kan gaan om

 • angstklachten
 • depressief zijn
 • slaapstoornissen en nachtmerries
 • gevoelens van verdoofd zijn of leegte
 • schuldgevoelens en zelfverwijten
 • een niet te stoppen rumineren
 • isolement
 • suïcidale ideatie
 • psychosomatische klachten van allerlei aard

Dit zijn uitingsvormen van een ondraaglijk verdriet en psychisch lijden die vaak bij rouw voorkomen.

De huisarts vertrekt in zijn aanpak hierbij vaak van cultureel gangbare ideeën rond rouw of van misschien enkele inzichten die hij in de opleiding heeft meegekregen. Intussen zijn veel van die inzichten en ideeën verouderd en, zoals we weten uit onderzoek, zelfs soms schadelijk en niet helpend.

Ons hechten en rouwen zit in ons DNA. We hebben als mens de bouwstenen meegekregen om ons te leren hechten, om onze emoties te reguleren, om te gaan met bedreigende situaties of trauma, betekenis te geven, onze identiteit in interactie met anderen op te bouwen. Het DNA vertoont als beeld ook treffend het driedimensionele karakter van rouw: de twee spiralen die om elkaar wentelen en de baseparen als verbinding tussen de twee. Zo is er het verlies én het leven dat vanaf dag één verder gaat, die als twee spiralen verbonden worden door de betekenisvolle relatie met een geliefde. Het doel van rouw is verlies kunnen integreren of verweven in onze identiteit.

In dit vormingsprogramma willen we de belangrijkste nieuwe inzichten op het vlak van rouw en rouwzorg aan artsen doorgeven:

 • Wat is de impact van verlies, hoe uit zich dat en wat zijn adequate en niet adequate copingstrategieën?
 • Hoe kunnen we rouwenden helpen met het zoeken van nieuwe vormen van verbinding met een overleden dierbare?
 • Hoe kunnen we rouwenden helpen in het reorganiseren van het leven zodat men verder kan leven mét het gemis?
 • Wat zijn de kenmerken van de Gecompliceerde Rouwstoornis (een nieuwe diagnose in de DSMV)? Wanneer doorverwijzen naar rouwtherapie?
 • Wat zijn de kenmerken van traumatische rouw? Trauma-opvang?
 • To do’s en not to do’s in de rouwzorg

 

Hoe vraag je een vorming aan?

Een vorming aanvragen kan door een mail te sturen naar [email protected]

 

 

X